Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland

De afgelopen decennia is het aantal inwoners in steden sterk toegenomen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Om de huidige en toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in steden beter te begrijpen, doet het PBL onderzoek naar stedelijk verkeer. In deze paper bespreken we de ontwikkeling van mobiliteit van stedelingen en de samenstelling van het stedelijk verkeer in vergelijking met de rest van Nederland .

Mobiliteit in steden wijkt af vergeleken met de rest van Nederland

Bij inwoners van de centrale delen van de stad zien we dat vaker gebruik wordt gemaakt van fiets en openbaarvervoer en minder van de auto. En dat de omvang van deze centrale stedelijke delen (met het afwijkende mobiliteitsgedrag) in de vier grote steden duidelijk groter is dan in de andere agglomeraties. De ruimtelijke verschillen in mobiliteitsgedrag onder inwoners nemen toe: in de steden gaat de ontwikkeling in mobiliteit sterker richting de duurzamere vervoerswijzen dan elders.

Inzicht in personenverkeer in de steden

We kijken niet alleen naar het mobiliteitsgedrag van stedelingen, maar ook naar het personenverkeer dat plaats vindt binnen de stad (zowel door bezoekers als door inwoners). Daar zien we nog duidelijker dat het autoverkeer in de stad afneemt, maar buiten de stad toeneemt. Daarnaast zien we dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer daalt, maar dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt. De huidige analyse kan vooral gebruikt worden om meer inzicht te verkrijgen op grote lijnen in het personenverkeer in de steden.

Auteurs

PBL Auteurs
Dieuwert Blomjous Hans Hilbers

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland
Publicatiedatum
26 november 2021
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 25 en 26 november 2021, Utrecht
Productnummer
4819