VIVET Verbetering Informatievoorziening Energietransitie

Werkplan april 2020 - maart 2021 en resultaten eerste jaar

VIVET is een samenwerkingsverband van vijf publieke organisaties, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van de samenwerking is om de informatie en gegevens die nodig zijn voor de energietransitie te bundelen en beschikbaar te stellen voor de partijen die daarmee aan de slag moeten. De focus ligt op de behoeftes van de klimaattafels van Elektriciteit en de Gebouwde Omgeving.

In Nederland werken veel partijen samen om de energietransitie vorm te geven. Om deze energietransitie te laten slagen, is er veel en betrouwbare informatie nodig. Voor vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven, adviseurs en anderen kan het vinden van goede, up-to-date informatie een zoektocht zijn. De informatie is vaak versnipperd, niet altijd compleet en sluit niet altijd goed aan op de actuele behoeftes.

Het project Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET), gestart in 2019, ordent en ontsluit informatie en maakt deze beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus. Gezien het grote aantal deelnemers aan de klimaattafels van Elektriciteit en de Gebouwde Omgeving, is VIVET in eerste instantie gericht op de behoeftes van deze tafels.

VIVET is een samenwerking van vijf partijen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Elk van de vijf organisaties levert vanuit zijn eigen expertise en rol een stukje van de puzzel. Het PBL, via zijn centrale rol in de ramingen van de energietransitie en van de doelen van het Klimaatakkoord, legt de relatie met eigen databehoeftes en denkt mee over toekomstige databehoeftes op lokaal, regionaal en nationaal schaalniveau.

VIVET levert concrete producten op en werkt daarnaast aan structurele oplossingen voor belemmeringen op de lange termijn. Het werkplan voor 2020 bestaat uit vier pijlers:

  • de platformfunctie van VIVET;
  • het verbinden van vraag naar en aanbod van data;
  • het wegnemen van datalacunes;
  • en het verbeteren van het delen van data.

Werkplan VIVET 2020

Deze foto bevat de vier pijlers van het werkplan die hiervoor al beschreven zijn

De resultaten van VIVET zijn te vinden op de webpagina’s van enkele programma’s van de Rijksoverheid voor de energietransitie. Het overzicht op deze pagina’s wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe resultaten van lopende projecten:

Auteurs

PBL Auteurs
Anastasia Chranioti Jan Matthijsen Nico Hoogervorst
Overige auteurs
CBS
RVO
Rijkswaterstaat
Kadaster

Kenmerken

Publicatietitel
VIVET Verbetering Informatievoorziening Energietransitie
Publicatiesubtitel
Werkplan april 2020- maart 2021 en resultaten eerste jaar
Publicatiedatum
14 december 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4543