Voorlopige raming van broeikasgasemissies in 2030

Notitie ten behoeve van de concept Klimaatnota 2022, vooruitlopend op de Klimaat- en Energieverkenning 2022

Deze notitie toont, vooruitlopend op de Klimaat- en Energieverkenning 2022, de voorlopige broeikasgasemissieramingen voor 2030 uitgaande van het concrete beleid op 1 mei 2022.

Voorlopige ramingen gaan uit van vastgesteld en voorgenomen beleid

Deze notitie omvat een beperkte set aan voorlopige emissieramingen waarin alleen beleid kon worden meegenomen dat per 1 mei 2022 voldoende concreet was uitgewerkt in wetgeving (‘vastgesteld beleid’) of in officiële stukken (‘voorgenomen beleid’). Een belangrijk deel van de plannen uit het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat van juni 2022 en de Europese klimaatvoorstellen Fit for 55 waren op 1 mei 2022 echter nog niet voldoende concreet om door te kunnen rekenen. Op 1 november geeft de KEV 2022 wel een beeld van de mogelijke toekomstige emissie-effecten van verschillende minder concreet geformuleerde beleidsplannen (‘geagendeerd beleid’). Definitieve en meer gedetailleerde cijfers zullen in de KEV met een uitgebreide duiding worden gepubliceerd.

Stroomlijning klimaatbeleidscyclus

Het kabinet wil de aansluiting tussen de klimaatwetcyclus en de begrotingscyclus verbeteren. In dat kader zal de Minister voor Klimaat en Energie dit jaar voor het eerst een concept-Klimaatnota gelijktijdig met de Miljoenennota aanbieden aan de Tweede Kamer. Deze concept-Klimaatnota maakt gebruik van voorlopige emissieramingen voor broeikasgassen die in het kader van de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV) zijn opgesteld. Het ministerie van EZK had het PBL verzocht om deze voorlopige cijfers beschikbaar te maken met Prinsjesdag. Dat doet het PBL via deze notitie.

Auteurs

Planbureau voor de Leefomgeving, namens het KEV-consortium

Kenmerken

Publicatietitel
Voorlopige raming van broeikasgasemissies in 2030
Publicatiesubtitel
Notitie ten behoeve van de concept Klimaatnota 2022, vooruitlopend op de Klimaat- en Energie-verkenning 2022
Publicatiedatum
20 september 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
9
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4989