Publicaties

5383 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Opzet voor een leidraad bodembeoordeling bij natuurontwikkeling; raamwerk van een ecotoxicologische risicobeoordeling voor natuurontwikkeling binnen de Ecologische Hoofdstructuur

Deze Leidraad kan gebruikt worden bij begrenzing, inrichting, beheer en eventueel aankoop van landbouwgronden, bestemd voor natuurontwikkeling binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze gronden…
Publicatie

Energiegebruik en emissies per vervoerwijze

Dit rapport vormt de basis voor een realistische vergelijking tussen verschillende personen- en goederenvervoerwijzen voor wat betreft energiegebruiks- en emissiefactoren. Veel aandacht wordt besteed…
Publicatie

De milieu-effecten van verstedelijking ; literatuurstudie en synthese

Stedelijke activiteiten veroorzaken verschillende milieu-effecten, zoals lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidhinder en aantasting van natuur en landschap. Het ruimtelijk beleid kan een…
Publicatie

Een indicatorsysteem voor life support functies van de bodem in relatie tot biodiversiteit

In het Strategisch Plan van Aanpak biodiversiteit (SPA) worden beleidsdoelstellingen ontwikkeld voor het behoud van biodiversiteit buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Het duurzaam gebruik van…
Publicatie

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1995

In dit rapport worden op basis van literatuurgegevens, metingen en modelberekeningen een beschrijving gegeven van de toestand van de luchtkwaliteit en de atmosferische depositie in Nederland in 1995…
Publicatie

Duurzaam ruimtegebruik in het landelijk gebied ; een methodische verkenning naar de bijdrage van veranderd ruimtegebruik aan de milieukwaliteit

De aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij de Rijksplanologische Dienst van het Ministerie van VROM (Programma Ruimte Water, Milieu) om de beschikbare kennis over de relaties tussen…
Publicatie

Simulatie van de ruimtelijke perspectieven 2030

Dit rapport beschrijft een onderzoek om met de Ruimtescanner de vier ruimtelijke perspectieven uit het project Nederland 2030 van de Rijks Planologische Dienst (RPD) in beeld te brengen.
Publicatie

Dry deposition monitoring over the Speulder forest. Description of the equipment and evaluation of the measuring methods

This report is part of a series of reports published to complete the projects Speuld (RIVM project 722108) and EC LIFE (93/NL/A23/NL/3547). The report describes a monitoring system for continuous…
Publicatie

Consumer Behaviour, a modelling perspective in the context of integrated assessment of global change

Human consumption of products and services is a major factor in the process of global change. So far, integrated assessment models (e.g., TARGETS) implicitly incorporate the behaviour of consumers…
Publicatie

GLOBETOX Modelling the global fate of micropollutants

The technical details of GlobeTox, an environmental fate model for toxic substances, have been described. GlobeTox is designed to function as a toxic substances module in the integrated assessment…
Publicatie