Interactieve website toont de uitdagingen voor deltagebieden

Wereldwijd kampen deltagebieden met overstromingen, waterverontreiniging en andere bedreigingen. De website Navigating rivers and deltas towards a sustainable future brengt deze problemen in beeld en verkent mogelijkheden om het tij te keren.

External video URL

Invloed ván de mens en óp de mens

De mens veroorzaakt veranderingen in rivieren en delta’s, met ongunstige gevolgen voor de volksgezondheid en voor de biodiversiteit in rivieren, delta’s en kustzeeën. Talrijke dammen en sluizen en het toegenomen watergebruik hebben de stroming van het water en het sediment van de rivieren naar de delta's verstoord en vaak verminderd. Tegelijkertijd is de druk op rivier- en deltasystemen toegenomen door de groei van de bevolking en steeds meer economische activiteiten. Het water is een belangrijke bron voor economische activiteiten die van belang zijn voor de welvaart in de stroomgebieden van rivieren en de delta’s.

Verdere achteruitgang

Een verdere toename van de druk op rivieren en delta’s door de mens zal een steeds grotere negatieve invloed hebben op mensen en de ecologie van stroomgebieden en delta's. Daarnaast zal klimaatverandering de afvoerregimes van de rivieren over de hele wereld veranderen en de zeespiegelstijging versnellen. Dit leidt tot een hoger risico op overstromingen, met bovendien grote gevolgen omdat  grote delen van de wereld te kampen hebben met een grote bevolkingsgroei. Waar water juist schaars wordt, neemt de concurrentie om water toe en kan de kans op spanningen en conflicten tussen landen groter worden.

Het tij keren

Om het tij te keren is er een ander beheer van rivieren en delta’s nodig. De sustainable development goals (SDG’s) kunnen hiervoor worden gebruikt als inspiratie om vanuit verschillende belangen te komen tot breed gedragen doelen om de brede welvaart te bevorderen. Het koppelen van de COVID-19-herstelagenda op korte termijn, aan de SDG-agenda op middellange termijn en de klimaatagenda voor de lange termijn (COP21) is een win-winstrategie, voor een betere toekomst. Deze interactieve website is bedoeld om het begrip van de complexe rivier- en deltasystemen te vergroten en verkenningen naar oplossingen te ondersteunen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Duurzame ontwikkeling

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht.

Meer over duurzame ontwikkeling