Omgaan met veenbodemdaling in het Groene Hart

Het Groene Hart is een gewaardeerd woon-, recreatie- en leefgebied in de Randstad met internationaal belangrijke cultuurhistorie en natuur. Het veengebied kampt echter met een aantal problemen. Bij ongewijzigd beleid nemen de beheerskosten toe omdat de veenbodem blijft dalen. Daarnaast  veroorzaakt veenoxidatie ruim 1% van de landelijke CO2 uitstoot. Bovendien is het unieke Hollandse veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft de opgaven en kansen voor het Groene Hart in beeld gebracht en komt nu met aanbevelingen.

Keuzes

Volgens het PBL is de meeste winst te bereiken met combinaties van ruimtelijke en technische oplossingen, waarbij de unieke kwaliteiten van het Groene Hart worden versterkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld waterberging in combinatie met landschappelijke initiatieven, of onderwaterdrains in combinatie met innovatieve landbouw. Welke combinatie de juiste is, verschilt per deelgebied binnen het Groene Hart. Het maken van keuzes is hierbij echter onvermijdelijk.

Toelichting: De cumulatieve extrakosten (ten opzichte van kosten op normale bodem) in de veenweiden van het landelijk gebied, uitgedrukt in euro's per hectare, berekend voor twee perioden: tot 2050 en tot 2100.

Visie én regie

Om te voorkomen dat alleen lokale oplossingen worden omgezet tot acties, is het noodzakelijk dat de agenda’s van lokaal-bestuurlijke overlegtafels gebaseerd zijn op een overkoepelende visie en dat er een duidelijke regisseur is. Dit kunnen de gezamenlijke provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) zijn, of een gemandateerde stuurgroep Nationaal Landschap Het Groene Hart. Omdat de Rijksoverheid een systeem- en resultaatverantwoordelijkheid heeft voor onder meer reductie van CO2-emissies en het behoud van erfgoed, is het voorstelbaar  dat ook het Rijk deelneemt aan de overleggen. Daarnaast kan het Rijk een rol spelen bij het aanvragen van de Unesco-status voor het gebied.

Het Groene Hart Verbeeld

De PBL-publicatie ‘Het Groene Hart Verbeeld’ is op 24 juni gepresenteerd tijdens de collegetour ‘In het Veen’, georganiseerd door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, de Provincie Zuid-Holland en STOWA.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Landbouw en voedsel

Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en gewasbeschermingsmiddelen tot de effecten van de landbouw op natuur en waterkwaliteit.

Meer over landbouw en voedsel