Het Groene Hart in beeld

Het Groene Hart is een woon-, recreatie- en leefgebied van de Randstad met belangrijke cultuurhistorie en natuur. Bij ongewijzigd beleid nemen de maatschappelijke kosten echter toe omdat de veenbodem blijft dalen. Daarnaast  veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de landelijke CO2-uitstoot en is het veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw.

In deze studie heeft het PBL een overzicht gemaakt van de opgaven en kansen. Combinaties van oplossingen lijken voor de beste effecten te zorgen.

Omdat de opgaven verschillend zijn per deelgebied, zal de keuze voor maatregelen per gebied anders zijn. Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen samen een integrale gebiedsvisie opstellen voor het Groene Hart en dat deze visie uitgangspunt vormt voor de regionale bestuurlijke agenda’s. Ook concludeert het PBL dat regie wenselijk is op de agenda’s van de regionale beleidstafels; de provincies kunnen het mandaat hiervoor verlenen aan één partij. Tot slot concludeert het PBL dat de Rijksoverheid een rol heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de reductie van CO2-emissie en het behoud van (wereld)erfgoed.

Deze studie is tot stand gekomen op verzoek van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.

Auteurs

Nico Pieterse, Lia van den Broek, Leo Pols, Hiddo Huitzing

Kenmerken

Publicatietitel
Het Groene Hart in beeld Een uniek veengebied midden in de Randstad
Publicatiedatum
24 juni 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1351