Over de KEV

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaat- en energiebeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen over het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

De KEV geeft daarom inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV houdt daarbij rekening met de relevante ontwikkelingen binnen andere beleidsthema’s en ontwikkelingen buiten Nederland. De KEV gaat in het bijzonder in op de bijdrage van het nationale klimaat- en energiebeleid aan die ontwikkelingen. De KEV toetst verschillende beleidsdoelen met de verwachte ontwikkelingen. De KEV is echter geen beleidsevaluatie en gaat niet in op de vraag of beleid doelmatig of kosteneffectief is.

De KEV vervult ook een rol in de diverse rapportageverplichtingen van Nederland rond de energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Achtergrondinformatie over de KEV 2022

In de KEV 2022 is voor de ramingen het beleid meegenomen dat op 1 mei 2022 concreet genoeg was om door te rekenen en dat officieel is gepubliceerd. In aanvulling op de ramingen gaat de KEV ook in op de denkbare effecten van geagendeerd beleid. Dit betreft beleidsplannen, -intenties of -contouren uit met name het Coalitieakkoord en de voorlopige uitwerking daarvan in het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat die op 1 mei wel officieel bekend waren, maar die nog onvoldoende concreet waren uitgewerkt om deze integraal mee te kunnen nemen in de ramingen.

Naast de hoofdpublicatie verschijnen er achtergrondrapporten over: beleidsoverzichten en factsheets van de geanalyseerde beleidsmaatregelen, de emissies van landgebruik (WUR) en over de herziening van de weerscorrectie voor ruimteverwarming.

De KEV is tot stand gebracht door het PBL (coördinatie), in nauwe samenwerking met TNO, CBS en RIVM, en met bijdragen van RVO en de WUR.