Enquête toont aan: Europeanen hebben breed natuurbeeld

14-12-2016 | Nieuwsbericht

Volgens een recente enquête hebben Europeanen een breed natuurbeeld. Voor hen valt daar van alles onder: van oerbossen, roofvogels en moerassen, tot productiebossen, tuinplanten en grote akkers. Stadsparken scoorden het laagst op de ‘natuurlijkheid’-rangorde, hoewel de helft van alle respondenten deze nog steeds in meer of minder mate als natuurlijk beschouwt. Kortom, voor de meeste mensen is de natuur bijna overal aanwezig. De enquête is gehouden in 9 EU Lidstaten: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Europeanen vinden natuur in het algemeen de moeite waard om te beschermen

Een andere uitkomst uit de enquête is dat er onder Europeanen geen ‘natuurbeschermingsvermoeidheid’ heerst. Twee derde van de respondenten denkt niet dat er te veel nadruk is op natuurbescherming. Een zelfde aantal respondenten geeft aan dat vooral overheden verantwoordelijk zijn voor de natuurbescherming en –beheer.

De meeste mensen waarderen de natuur meer voor haar intrinsieke waarde, zoals ongereptheid of biodiversiteit, dan voor haar economische betekenis. Deze voorkeur voor de intrinsieke waarde van natuur is het grootst onder hoogopgeleiden, stadsbewoners en jongeren. Toch vinden respondenten het ook belangrijk dat het natuurbeheer meerdere doelen nastreeft, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van overstromingen en het behoud van aantrekkelijke landschappen.

Natuurverkenning: inspiratie voor Europees natuurbeleid

Hoewel de houding van burgers tegenover natuurbeleid regelmatig wordt onderzocht was er tot nu toe weinig bekend over de grote verscheidenheid in de opvattingen die mensen hebben over natuur en hoe zij met de natuur verbonden zijn. In deze enquête, gehouden in september 2014, hebben 9000 burgers een online vragenlijst ingevuld; de vragen betroffen de waarden en beelden van natuur.

De enquête vormt onderdeel van het Europese Natuurverkenningproject van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), dat de perspectieven van mensen op natuur onderzoekt. Het project is bedoeld als inspiratiebron voor een nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie voor na 2020. Het eindrapport van het project komt naar verwachting begin 2017 uit.