Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 naar Kamer

De PBL-notitie de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 is vandaag verzonden aan de Eerste (en Tweede) Kamer. PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Hiernaast concludeert het PBL dat de milieudruk van de landbouw onverminderd groot blijft, wat leidt tot aantasting van de natuur. Op het gebied van de circulaire economie ligt de uitdaging nu vooral aan het begin van de keten, bij het verminderen van het grondstoffengebruik, een ander ontwerp van producten en het langer gebruiken van producten. Bij het thema van sterke (stedelijke) regio’s is een belangrijke conclusie dat de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen de Nederlandse regio’s toenemen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare en toegankelijke woningen een punt van zorg blijft.

Context van de Tussenbalans

De Tussenbalans 2017 verschijnt op verzoek van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 aan het PBL gevraagd om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De Tussenbalans 2017 geeft een voorlopig beeld op basis van de verrichte actualisatie van de beschikbare gegevens. Nadere analyses van dit beeld zijn te vinden in de Nationale Energieverkenning, waarvan de eerstvolgende eind oktober 2017 verschijnt, en in de Balans voor de Leefomgeving 2018.s

Iedere 2 jaar verschijnt de Balans van de Leefomgeving, die wordt gepubliceerd een week voor Prinsjesdag. Voortaan presenteert het PBL in de tussenjaren de Tussenbalans van de Leefomgeving aan het parlement.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Luchtverontreiniging

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten.

Meer over luchtverontreiniging