Aandachtspunten bij de klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022
Notitie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021

28-10-2021 | Rapport

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2022, van september jongstleden, verschillende klimaat- en energiemaatregelen voorgesteld om de broeikasgasemissies te reduceren. In deze notitie analyseren het PBL en TNO op hoofdlijnen wat de effecten van deze maatregelen zijn bovenop de te verwachte ontwikkeling van broeikasgasemissies in de Klimaat en energieverkenning 2021.

Bijdrage energie- en klimaatmaatregelen Miljoennota aan de transitie

In de Miljoenennota 2022 heeft het kabinet een budget van in totaal ruim 6,8 miljard euro gereserveerd voor extra klimaat- en energiemaatregelen. De beschreven maatregelen in de Miljoenennota zijn in hun huidige vorm nog geen samenhangend, compleet en evenwichtig emissiereductiepakket, maar kunnen daarvoor wel belangrijke, zij het nog vaak ruwe, bouwstenen bieden. Een deel van de maatregelen versterkt het huidige beleid, een deel is nog onvoldoende uitgewerkt en een deel is vooral een voorbereiding op verdere klimaattransitie.
Gelet op de huidige staat van uitwerking, zou daarmee in aanvulling op de KEV 2021 een extra emissiereductie denkbaar zijn in de ordegrootte van maximaal enkele megatonnen CO2-reductie in 2030 ten opzichte van de KEV 2021-raming. Hiermee kan dus slechts een klein deel van de restopgave bij de klimaatdoelstelling voor 2030 van 3-25 megaton te reduceren broeikasgasemissies worden ingevuld.