Aanvullende analyse natuurakkoord

16-02-2012 | Publicatie

Ook met de aanvullende maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies – in combinatie met de bezuinigingen op natuur – versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Hierdoor worden de internationale verplichtingen niet nagekomen. Er is nog geen plan om de langetermijndoelen wel te realiseren.

Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een inschatting van de effecten op de aanvullingen op en de uitvoeringsafspraken bij het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur, uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze toets op het onderhandelingsakkoord is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Natuurakkoord stopt achteruitgang natuurkwaliteit niet

Internationale verplichtingen vereisen het stoppen van het verlies van biodiversiteit. Het kabinet heeft aangegeven dat het de bestaande internationale afspraken wil nakomen. De huidige natuurkwaliteit neemt al jarenlang af. Met de geleidelijke realisatie van de EHS zoals in 1990 beoogd, en met verbetering van milieucondities zouden de internationale doelen ook niet voor honderd procent behaald worden, maar wel steeds dichterbij gekomen zijn. De maatregelen uit het oorspronkelijke onderhandelingsakkoord brachten een versobering en vertraging van de bescherming van planten, dieren en habitats teweeg. Daardoor werd een versnelde achteruitgang van natuurkwaliteit reëel.

Met aanvullingen akkoord extra inzet op beheer

De aanvullingen op het akkoord zullen de effectiviteit en doelmatigheid ervan ten goede komen. De versobering van natuurbeheer blijft echter gehandhaafd. Doordat er meer geld door met name provincies is toegezegd voor natuurbeheer zal de natuurkwaliteit minder snel achteruitgaan dan bij uitvoering van het oorspronkelijke akkoord. De realisatie van de beoogde kwaliteitsimpuls blijft onzeker, door achterblijvende afspraken rond verdroging en door praktische uitvoeringsperikelen. Hoe het akkoord in de praktijk precies zal uitwerken is afhankelijk van de eventuele extra middelen van de individuele provincies. Daar is nu nog geen zicht op.