Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie

In juni 2019 heeft het PBL op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een analyse uitgevoerd van de effecten van een kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie. In deze notitie bekijken we kwalitatief de consequenties van beleidskeuzes die zijn gemaakt sinds juni 2019.

In 2030 moet de industrie jaarlijks 14,3 megaton minder CO2 uitstoten, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om dat doel te halen wil het kabinet onder andere een CO2-heffing invoeren. Het PBL heeft in 2019 onderzocht welk tarief nodig zou zijn om het doel te halen. Als de beschikbare subsidies voor CO2-reducerende technieken in de industrie niet toereikend zijn, zou een tarief oplopend naar 90-165 euro/ton CO2 in 2030 nodig zijn om het doel te kunnen halen. Belangrijke uitkomst van deze actualisatie is dat recente beleidskeuzes en ontwikkelingen er waarschijnlijk toe leiden dat het benodigde tarief binnen de genoemde bandbreedte omhoog schuift. Een hoger heffingstarief verhoogt echter ook het risico van CO2-weglek.

Relatie tot wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Het PBL heeft de actualisatie uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De actualisatie staat in het kader van het wetsvoorstel voor de invoering van een CO2-heffing, dat op dinsdag 15 september 2020 door het kabinet naar de Tweede Kamer is verzonden.

Kans groter dat beschikbare subsidies voor CO2-reducerende maatregelen ontoereikend zijn

Of een hoger heffingstarief nodig is, hangt onder meer af van de vraag of er voldoende subsidiemiddelen voor de industrie beschikbaar zijn om CO2-reducerende maatregelen te ondersteunen. Zijn de subsidiemiddelen niet toereikend, dan is een hogere heffing nodig als prikkel voor het bedrijfsleven om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het PBL acht de kans reëel dat de beschikbare subsidies niet toereikend zijn om alle maatregelen die industriële bedrijven zullen moeten nemen van subsidie te voorzien.

Hoger heffingstarief kan leiden tot ‘CO2-weglek’ naar buitenland

Het PBL wijst er in zijn actualisatie op dat een hoger heffingstarief ook het risico verhoogt van CO2-weglek. Als de heffing door bedrijven als te hoog wordt ervaren, kunnen bedrijven besluiten hun productie of investeringen in Nederland te verminderen of zelfs te staken en naar het buitenland verplaatsen. Daarmee dalen de totale emissies van de in Nederland gevestigde industrie, en komt het emissiedoel voor de industrie dichterbij. Maar het draagt niet bij aan industriële verduurzaming in Nederland.

Auteurs

PBL Auteurs
Robert Koelemeijer Bert Daniels
Overige auteurs
Wouter Wetzels

Kenmerken

Publicatietitel
Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie
Publicatiedatum
15 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
22
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3947