Beleidsevaluatie natuur en landschap. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Dit rapport is een achtergronddocument behorend bij de Natuurbalans 2004, en gaat over de evaluatie van het natuur- en landschapsbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De wijzigingen in het natuurbeleid van de afgelopen twee jaar, voortkomend uit de ombuiging van de kabinetten Balkenende 1 en 2 worden systematisch beschreven. In het beleid blijft de hoofddoelstelling, het streven naar een duurzame en robuuste Ecologische Hoofdstructuur met de beoogde natuurkwaliteit, ongewijzigd. Maar de wijze waarop dit gerealiseerd gaat worden, is veranderd van minder grondaankoop, naar meer beheer. Vervolgens worden per natuur- en landschapsdoelstelling de taakstelling en de voortgang in 2003 behandeld en in een meerjarenperspectief geplaatst. De indeling van dit hoofdstuk volgt de systematiek van de Begroting en het Jaarverslag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De feitelijke effecten van het beleid in het veld vallen buiten het bestek van dit rapport.

Wageningen: Natuurplanbureau, 2004 (Planbureaurapport 5)

Auteurs

Bredenoord HWB , Dirkx GHP , Esbroek MLP van , Koomen AJM , Weijschede TJ

Kenmerken

Publicatietitel
Beleidsevaluatie natuur en landschap. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Publicatiedatum
24 oktober 2004
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands