Bestendigheid van WLO-scenario’s

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds bruikbaar zijn. Dat blijkt zo te zijn. De schommelingen van de laatste jaren vallen merendeels nog steeds binnen de marges van de geschetste scenario’s.

Hoe bestendig zijn de scenario's uit de WLO?

In 2006 hebben de voorlopers van het Planbureau voor de Leefomgeving (het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau) samen met het Centraal Planbureau vier scenario’s opgesteld voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van Nederland: Welvaart en leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040 (WLO). De scenario’s in die studie vormen voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu (voorheen VROM) een belangrijke basis voor het maken van het ruimtelijk beleid. Door de economische crisis van de afgelopen jaren ziet de werkelijkheid en mogelijk ook de toekomst er anders uit dan lange tijd aannemelijk leek. Hoe toekomstbestendig zijn de WLO-scenario’s dan nog? In de studie Bestendigheid van WLO-scenario's is gekeken of de feitelijke ontwikkelingen in de demografie, mobiliteit en economie afwijken van de WLO-scenario’s.

Grote regionale verschillen

De ontwikkelingen van de bevolking en de economie vertonen weliswaar grote schommelingen, maar vallen nog binnen de bandbreedtes van de scenario’s. De schommelingen zijn echter dusdanig groot dat het ook niet verstandig is om de bandbreedte te versmallen. De regionale verschillen zijn wat groter uitgekomen dan in de WLO-scenario’s voorzien. De toename van de mobiliteit was gemiddeld, maar de congestie is sterker toegenomen dan ook in de hoogste groeiscenario’s was verwacht.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de WLO-scenario’s nog steeds bruikbaar zijn voor het beleid op de lange termijn.

Auteurs

Hans Hilbers, Daniëlle Snellen

Kenmerken

Publicatietitel
Bestendigheid van WLO-scenario’s
Publicatiedatum
9 december 2010
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
345