Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

09-05-2014 | Publicatie

Hoe gaat het met de biodiversiteit in Nederland? Wie het natuurnieuws volgt, leest elke dag goede én slechte berichten over een interessante plant, een bedreigd dier of een soortgroep. Wat is nu het totaalbeeld? En hoe komen we tot dat beeld? Als je geld in natuur steekt, kun je dan berekenen welke kwaliteitsverbetering dat oplevert?

Het PBL staat voor de taak de politiek en de maatschappij daarover te informeren. In deze publicatie wordt uitgelegd welke methoden en indicatoren het PBL gebruikt om biodiversiteit in beeld te brengen in verschillende soorten producten, zoals in beleidsevaluaties, in verkenningen en in het Compendium voor de Leefomgeving.

In Nederland is er veel goede informatie over planten en dieren beschikbaar. Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) organiseert uitgebreide meetnetten voor biodiversiteit. Daarnaast geven veel mensen uit eigen beweging waarnemingen van planten en dieren door via het internet. Het maken van een totaalbeeld op basis van al deze gegevens is een uitgebreid proces, waarbij statistiek en ook rekenmodellen een belangrijke rol spelen. Daarbij worden keuzes gemaakt, op basis van (beleids)doelen, beschikbare data en de stand van wetenschappelijk kennis.

Met deze publicatie geven het PBL en Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu van Wageningen UR inzicht in dit proces. Niet alleen de gemaakte keuzes voor indicatoren komen aan bod, maar ook de verschillende zienswijzen die mensen hebben ten aanzien van natuur en biodiversiteit. Dit ‘kijkje in de keuken’ laat ook de bredere context van het werk zien, die niet waardenvrij is en voortdurend verandert.