Deregulering en natuurbeleid

05-11-2015 | Publicatie

Dit artikel is een reactie op de stelling van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken in Economisch Sociale Berichten (Camps, 2015) dat binnen het Nederlandse natuurbeschermingsbeleid een flexibeler toepassing van wet- en regelgeving wenselijk is voor het economische belang. Dit pleidooi lijkt voorbarig.

Economische redenen voor natuurregelgeving

Het artikel noemt 3 economische redenen waarom regelgeving niet haaks hoeft te staan op het economisch belang:

  1. Natuurbescherming heeft een positief welvaartseffect omdat het problemen door ecosysteemdegradatie tegengaat.
  2. Er zijn tal van voorbeelden die wijzen op het positieve effect van regelgeving op eco-innovatie. Dergelijke innovaties komen zonder strakke kaders niet tot stand.
  3. Flexibilisering leidt tot een grote onzekerheid, terwijl geloofwaardigheid van beleid juist van belang is voor innovatie en investeringen.

Naar optimalisering van natuurbeleid

Natuurlijk kunnen bestaande instituties een belemmering vormen voor vernieuwing, maar de roep om flexibilisering van het natuurbeleid gaat voorbij aan de bestaande mogelijkheden. Het wettelijk kader biedt aanknopingspunten voor optimalisering van het natuurbeleid. Deze zouden bekeken moeten worden voor wetgeving te flexibiliseren.

Verschillende onderzoeken van het PBL laten hiervoor mogelijkheden zien.