Evaluatie Green Deals circulaire economie

30-06-2016 | Rapport

PBL heeft onderzocht welke rol Green Deals kunnen spelen als wegbereider voor een circulaire economie. Uit de evaluatie blijkt dat de Green Deals weliswaar meerwaarde hebben voor het proces van groene innovatie, maar niet vanzelfsprekend tot milieuwinst leiden.  De overheid wil met Green Deals de dynamiek in de samenleving via groene projecten stimuleren. Voor dit onderzoek zijn 36 deals geselecteerd die zich richten op het sluiten van kringlopen.

Van belang voor groene innovatie, maar niet doorslaggevend

Uit de studie blijkt dat participanten in Green Deals samen concrete stappen vooruit zetten. Veel vooruitgang gebeurt echter buiten de invloed van deals om. Denk aan de noodzakelijke maar tijdsintensieve aanpassing van Europese wet- en regelgeving om insecten te kweken op reststromen, te verwerken in diervoeder en in voedsel voor mensen. In andere deals ondersteunen de afspraken de uitrol die al eerder was ingezet.

Meer aandacht voor ambitieniveau en onderbouwing milieuclaims

In de onderzochte deals is recycling van materialen veruit dominant. Bijvoorbeeld tapijtafval of plastic dat in havens aan land gebracht wordt. Maar vanuit milieu-optiek hebben andere circulaire strategieën de voorkeur. Goed nadenken over fabricage, gebruik en beheer van producten levert vaak meer milieuwinst op. Ook tweedehands gebruik en reparatie zijn belangrijk. Bij nieuwe deals kan de overheid partijen uitdagen hun ambities voor milieuwinst te verhogen. 

De studie laat ook zien dat een Green Deal niet vanzelfsprekend tot milieuwinst leidt. De groene claims die partijen in de onderzochte deals neerleggen, worden meestal niet goed onderbouwd noch geëvalueerd. Bij het afsluiten en monitoren van Green Deals kan de Rijksoverheid hier meer aandacht aan besteden. Het waarborgen van het publieke milieubelang vraagt hierom.

Het achtergronddocument is gepubliceerd op 15 september 2016