Hoe kan circulaire-economiebeleid bijdragen aan de klimaatdoelstelling?

Nederland heeft als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Door efficiënter materiaalgebruik, hergebruik en recycling kan een circulaire economie bijdragen aan een wereldwijde daling van de uitstoot van broeikasgassen. Het kabinet is van plan een ambitieus nationaal klimaatdoel te formuleren voor het circulariteitsbeleid. Deze notitie gaat in op de relatie tussen klimaat en circulaire economie en de wijze waarop circulaire-economiebeleid kan bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelstelling.

Circulariteitsstrategieën helpen broeikasgasemissies te beperken

Waar klimaatbeleid zich primair richt op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bij de bron in Nederland op een bepaald moment, richt circulaire-economiebeleid zich op het grondstoffen- en materiaalgebruik door de hele keten en over de gehele levensduur, om daarmee de diverse impacts gedurende de hele levenscyclus van een product te verlagen. De notitie laat zien dat circulair beleid daarmee aanvullende mogelijkheden biedt voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Doordat de broeikasgasemissie van de producten die in Nederland geconsumeerd worden voor meer dan helft in het buitenland ontstaat, zal de broeikasgasreductie niet alleen in Nederland maar ook buiten de Nederlandse grenzen optreden.
Uit de PBL-studie blijkt dat meer kennis van de individuele ketens nodig is om te kunnen bepalen in welke mate beleid gericht op een circulaire economie daadwerkelijk bijdraagt aan klimaatdoelen. Onderzoek naar specifieke productieketens is nodig om te weten wat reëel is. Het is daarbij belangrijk om eerst te focussen op producten en materialen met de hoogste totale emissies in de productieketen, zoals kunststoffen, dierlijke voedselproducten en bouwmaterialen.

Klimaatbeleid en circulaire-economiebeleid kunnen elkaar versterken

Klimaatbeleid, zoals het Europese emissiehandelssysteem ETS, ondersteunt de circulaire economie door een efficiënter gebruik van materialen te stimuleren. Ook de voorgestelde Europese koolstofheffing aan de buitengrens maakt gebruik van materialen als staal en cement duurder, waardoor hergebruik en recycling aantrekkelijker worden. Daarnaast kan circulaire-economiebeleid, bijvoorbeeld door producteisen, recyclaatsverplichting en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, andere maatregelen in beeld brengen dan de maatregelen die door alleen klimaatbeleid in beeld zouden komen. Circulariteitsstrategieën helpen ook om mogelijke leveringsrisico’s van grondstoffen en materialen te beperken. Bovendien draagt circulaire economie ook bij aan biodiversiteit en milieubescherming.

Auteurs

PBL Auteurs
Corjan Brink Anne Gerdien Prins

Kenmerken

Publicatietitel
Hoe kan circulaire-economiebeleid bijdragen aan de klimaatdoelstelling?
Publicatiedatum
5 september 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
38
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4947