Kenmerken, voorraad en materiaalketens van de bouw

De gebouwde omgeving behoort tot de grootste materiaalvoorraden in de Nederlandse economie. Het materiaalgebruik van de bouw is ook één van de grootste materiaalstromen. Eén van de stappen om meer zicht te krijgen op de opties voor circulair bouwen en op de gevolgen van circulaire bouw, is het inventariseren van de bestaande situatie over grondstof- en materialengebruik in de bouw.

Hiervoor worden in het rapport de belangrijkste kenmerken van het bouwproces en de bouwsector geschetst, de huidige gebouwenvoorraad met (ver)bouw, sloop en gebruik van secundaire grondstoffen aangereikt en de huidige belangrijkste grondstoffen- en materiaalketens van de bouw in beeld gebracht.

Voor deze inventarisatie zijn twee verkenningen uitgevoerd:

  • Institutionele analyse van de gebouwde omgeving en circulaire bouweconomie (Hilgersom Deen Duurzaam):  Hilgersom Deen Duurzaam (HDD) beschrijft het bouwproces . Partijen in het bouwproces zien in de circulaire economie hun rol veranderen. HDD inventariseert de partijen in de achtereenvolgende fasen van de bouw en koppelt ze aan de zogenaamde R-strategieën voor circulariteit.
  • Bos, hout en de houtketen in Nederland (Probos): Probos beschrijft de handelsstroom van hout in internationaal perspectief.  Hout is een materiaal dat aan belang lijkt te gaan winnen in de circulaire bouw. Het geldt als hernieuwbaar, en heeft een andere CO2-cyclus dan andere constructiematerialen. Om effecten in de handelsketen, en ruimtelijke effecten die daaruit volgen, beter te kunnen schatten is een beschrijving van de startsituatie van de houtketen onontbeerlijk.

Auteurs

PBL Auteurs
Johan van der Schuit Anton van Hoorn Niels Sorel Trudy Rood

Kenmerken

Publicatietitel
Kenmerken, voorraad en materiaalketens van de bouw
Publicatiesubtitel
Naar een circulaire bouw: beschrijving huidige woning- en utiliteitsbouw - Achtergrondrapport
Publicatiedatum
11 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
74
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4853