Landschap beschermen en ontwikkelen

08-12-2008 | Publicatie

De beleidsdoelen van het Rijk voor het landschap liggen nauwelijks binnen bereik. Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden, is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt. De Wro biedt echter uitstekende mogelijkheden om een effectief planologisch beschermingsregime op te stellen.

Stappen naar landschappelijke kwaliteit

De publicatie 'Landschap beschermen en ontwikkelen' is een reactie op de De Agenda Landschap zoals deze door het Rijk is opgesteld. De Agenda Landschap is primair agenderend, en biedt daarmee vooral een handzaam overzicht van lopende en voorgenomen acties op het terrein van landschapsbeleid en een tussenstap in de verbetering van het landschapsbeleid. Het PBL hoopt dat onderstaande bevindingen bijdragen aan de volgende stap in dit proces.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak nodig en gewenst. Voor een goede landschappelijke inpassing is de locatiekeuze van groot belang. De SER ladder biedt goede mogelijkheden om de locatiekeuze van nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig te geleiden.

Handhaving van Rijks- of provinciale belangen blijft een zwak punt. Nieuwe mogelijkheden voor Rijk of provincie om te kunnen sturen in de handhaving op lokaal niveau lijken gewenst. De Wro biedt uitstekende mogelijkheden om een effectief planologisch beschermingsregime op te stellen.

Financiering uit de markt voor het beschermen van landschappelijke kwaliteiten komt nog onvoldoende van de grond, en ook de vermaatschappelijking van landbouwsubsidies is op de kortere termijn nog geen optie. Een eenvoudiger, effectiever en meer op continuïteit gericht stelsel voor landschapsbeheer zal deelname voor particuliere partijen aantrekkelijker maken.