Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015

20-05-2016 | Publicatie

Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015 beschrijft hoe de ramingen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daarin tot stand zijn gekomen. De ramingen geven een beeld van de ontwikkeling van emissies van 2013 tot 2030 bij uitvoering van vastgesteld (en voorgenomen) beleid. Ook wordt beschreven in hoeverre afgesproken en voorgestelde nationale emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen binnen bereik komen met dit beleid.

Daling luchtverontreinigende stoffen zwakt af

Door de introductie van schonere voer- en vaartuigen daalt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM2,5) tot 2020. Ook ná dat jaar is nog sprake van een daling, maar het tempo neemt verder af. De uitstoot van ammoniak (NH3) neemt tot 2030 relatief beperkt af. Deze afname komt door de bouw van emissiearme stallen in de landbouwsector. De emissies van zwaveldioxide (SO2) en niet-methaan vluchtige organische (NMVOS) stoffen blijven ongeveer gelijk tot 2030.

Emissiedoelen voor 2030 gaan deels verder dan de ramingen

Medio februari 2016, bij aanvang van de onderhandelingen tussen Europees Parlement en Raad over nieuwe emissiedoelen voor 2030, lagen twee sets doelen ter tafel voor 2030: het Commissievoorstel, waar het Europees Parlement mee instemt, en de Raadspositie.

De voorgestelde emissiedoelen voor fijn stof en ammoniak voor 2030 uit het Commissievoorstel gaan minder ver dan de ramingen, en zijn haalbaar met het voorgenomen beleid. Voor drie stoffen gaan de voorgestelde doelen verder dan de ramingen. Dit is het geval bij stikstofoxiden, niet-methaan vluchtige organische stoffen en zwaveldioxide.

De reductiedoelen volgens de Raadspositie zijn minder streng. Alleen voor zwaveldioxide gaat het voorgestelde emissiedoel verder dan de ramingen. Emissiedoelen voor andere vier stoffen komen binnen bereik met het voorgenomen beleid.