Methodiek korte termijnraming 2020 en 2021

Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020

Dit rapport beschrijft de aanpak van de raming van de broeikasgasemissies en hernieuwbare energie in 2020 en 2021. Deze raming is onderdeel van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020.

2020: ook voor energie en broeikasgasemissies een bijzonder jaar

In 2020 moet Nederland voldoen aan het Urgenda-doel voor broeikasgasemissies en aan de Europees vastgelegde doelstelling voor hernieuwbare energie. Juist in 2020 heeft de Covid-19 pandemie ervoor gezorgd dat de emissies en het energieverbruik zich buiten de normale bandbreedtes ontwikkelen. Daarom heeft het PBL de impact van Covid-19 en andere incidentele factoren op energie en emissies voor de eerste helft van het jaar in kaart gebracht, en in twee scenario’s de mogelijke ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar en in 2021 verkend.

Twee scenario’s verkend

In scenario Hoog, met een gunstige ontwikkeling van Covid-19, snel economisch herstel, lage buitentemperaturen en hoge emissies bij de Nederlandse elektriciteitsproductie, liggen de broeikasemissies in 2020 ruim boven het Urgenda-doel. Bovendien wordt het doel voor hernieuwbare energie, ook met de gereserveerde aankoop van overschotten van andere landen, mogelijk niet gehaald.   

In scenario Laag, met een ongunstige ontwikkeling van Covid-19, langzaam economisch herstel, hoge buitentemperaturen en lage emissies bij de Nederlandse elektriciteitsproductie, liggen de broeikasemissies in 2020 net onder het Urgenda-doel. Het doel voor hernieuwbare energie kan met de gereserveerde overschotten van andere EU-landen gehaald worden.

Dit achtergrondrapport geeft aan hoe de ramingen tot stand zijn gekomen. Het toont meer details in vergelijking met de KEV zelf, en besteedt ook meer aandacht aan de onzekerheden.

Auteurs

PBL Auteurs
Bert Daniels Paul Koutstaal

Kenmerken

Publicatietitel
Methodiek korte termijnraming 2020 en 2021
Publicatiesubtitel
Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020
Publicatiedatum
12 februari 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
47
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4540