Nationale kosten van maatregelen gericht op het realiseren van doelstellingen uit het Energieakkoord 2013

Het in 2019 tot stand gekomen Klimaatakkoord is op dit moment het uitgangspunt voor het nationale klimaatbeleid. Het PBL heeft de nationale kosten hiervan geraamd ten opzichte   van het daarvóór al ingezette beleid dat hoofdzakelijk was gericht op het realiseren van de doelen uit het Energieakkoord 2013. De kosten van het eerdere beleid, inclusief de kosten om de doelen uit het Energieakkoord vast te houden, belopen in totaal ongeveer 52 miljard euro in de periode 2000 – 2050, ruim 1 miljard euro per jaar of 0,1% van het Bruto Binnenlands Product.

Kosten Energieakkoord reiken verder dan 2023

Deze studie kijkt terug naar maatregelen voortvloeiend uit het Energieakkoord 2013, maar neemt ook maatregelen mee vanaf 2000 die bijgedragen hebben aan het behalen van de doelen uit genoemd akkoord. De doelstellingen van het Energieakkoord reiken tot 2023, maar de kosten van de maatregelen reiken ook verder dan 2023. Dit laatste betreft jaarlijkse rente en aflossing voor investeringen en herinvesteringen (bijvoorbeeld voor nieuwe windmolens), onderhoudskosten, energiekosten en energieopbrengsten.

Jaarlijkse nationale kosten zullen tot 2023 stijgen maar daarna weer dalen

Voor de gehele periode 2000 – 2050 komt het PBL uit op 52 miljard euro, gemiddeld is dit 1 miljard euro per jaar. De totale nationale kosten voor de periode 2013 – 2023 (looptijd Energieakkoord) raamt het PBL op 23 miljard euro, gemiddeld is dit 2,1 miljard euro per jaar. Uitgedrukt als percentage van het Bruto Binnenlands Product hebben ze een omvang van respectievelijk 0,1% en 0,3% van het BBP. Tot 2023 lopen de jaarlijkse nationale kosten op, maar daarna dalen ze weer.

Veel hernieuwbare energievormen (zoals wind op land, wind op zee en zonnepanelen) hebben tussen 2000 en 2020 forse kostendalingen doorgemaakt. Herinvesteringen in de periode 2024 – 2050 om de effecten van het beschouwde beleid vast te houden vallen daarom lager uit dan de investeringen die tot nu toe zijn gedaan. Ook speelt mee dat is verondersteld dat, in lijn met de Klimaat- en Energieverkenning 2019, de energieprijzen in de toekomst hoger zullen liggen dan in het verleden, waardoor de kosten voor hernieuwbare energie ten opzichte van fossiele energie gunstiger uitvallen.

Auteurs

PBL Auteurs
Robert Koelemeijer Bart Strengers

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale kosten van maatregelen gericht op het realiseren van doelstellingen uit het Energieakkoord 2013
Publicatiedatum
29 mei 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
65
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3581