Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk?

25-10-2019 | Artikel

Er zijn fundamentele transities in onze economie en samenleving nodig om de teloorgang van natuur te stoppen, constateerde het IPBES begin 2019. De huidige aanpak van het natuurbeleid richt zich onvoldoende op de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Ook in Nederland blijkt de huidige praktijk van natuurbescherming niet afdoende om de doelen te realiseren. In het kader van de Natuurverkenning 2020 verkennen de auteurs hoe zulke transities eruit zouden kunnen zien en welke potenties ze hebben.

Slanke sleutelbloem op de Savelsberg in Gronsveld.

Alternatief perspectief

De Natuurverkenning 2020 wil een alternatief perspectief verkennen dat meer aansluit bij de door het IPBES bepleitte fundamentele transitie naar een duurzame samenleving. Bij dat perspectief (Living in harmony with nature) wordt de samenleving over de gehele linie meer in overeenstemming gebracht met natuurlijke processen en de grenzen van natuurlijke systemen. Het is ook een strategie om natuurlijke én sociaal-maatschappelijke systemen op de lange termijn minder kwetsbaar en veerkrachtiger te maken. 

Hoe ziet Nederland er uit als we daadwerkelijk invulling zouden geven aan een dergelijk perspectief? En wat betekent dat dan concreet voor allerlei activiteiten, sectoren en ook voor het natuurbeleid? Waar, op welke schaal en onder welke randvoorwaarden, kunnen dergelijke ontwikkelingen in de praktijk tot wasdom komen? Waar schuurt het met bestaand beleid? En wat kan de meerwaarde zijn voor natuur en biodiversiteit? Ook dit soort vragen zal onderdeel uitmaken van de NVK 2020 en uiteindelijk hopelijk bijdragen aan een wenkend perspectief voor de toekomst van het natuurbeleid.

Wie mee wil denken is van harte welkom om aan te sluiten bij de dialoog die we in 2020 willen starten.
Reacties graag naar: Joep Dirkx of Petra van Egmond