Nederland Fit for 55?

Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie onder de titel Fit for 55 een pakket beleidsvoorstellen gepresenteerd om het Europese klimaatbeleid in lijn te brengen met de doelstellingen uit de Europese Klimaatwet. Het pakket bevat wijzigingen voor vrijwel alle belangrijke pijlers van het Europese klimaat- en energiebeleid. Deze publicatie beschrijft de belangrijkste voorstellen en brengt de mogelijke gevolgen voor het Nederlandse beleid in kaart, op verzoek van de Tweede Kamer en het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat.

In de Europese Klimaatwet zijn doelen vastgelegd van een klimaatneutrale EU in 2050 en een vermindering van broeikasgasemissie met 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. De Commissie wil die doelen bereiken door een combinatie van bredere beprijzing van CO2-uitstoot, scherpere normen, en verschillende bindende en indicatieve doelstellingen voor lidstaten. In de policy brief ‘Nederland Fit for 55? Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid’ concludeert het PBL dat de voorstellen forse gevolgen hebben voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.

Aanpassing bestaande EU-richtlijnen betekent flinke extra opgave voor Nederland

In verschillende voorstellen worden nieuwe of scherpere verplichtingen voorgesteld. Nederland zal beleid moeten formuleren waarmee het aan deze verplichtingen kan voldoen. Fikse bindende opgaven voor Nederland volgen uit de extra reductieverplichting in 2030 van ongeveer 15 megaton in de gebouwde omgeving, de mobiliteit, de landbouw en de lichte industrie, een doel voor groen waterstofgebruik en doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie.

Voorstellen zorgen voor gelijker speelveld in de EU

Met het Klimaatakkoord uit 2019 ging Nederland op onderdelen verder dan vereist volgens het Europese beleid. Met de voorgestelde aanscherpingen zullen ook in andere lidstaten de ontwikkelingen sneller moeten verlopen, waardoor er voor Nederland een gelijker speelveld ontstaat. De EU-brede aanscherping kan bovendien zorgen voor snellere innovaties, die ook voor de Nederlandse verduurzaming meewind kan betekenen.

Auteurs

PBL Auteurs
Michiel Hekkenberg Corjan Brink Hans Hilbers Nico Hoogervorst Paul Koutstaal Bart Strengers Henk Westhoek

Kenmerken

Publicatietitel
Nederland Fit for 55?
Publicatiesubtitel
Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid
Publicatiedatum
24 september 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
63
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4697