Overige broeikasgasemissies in de Klimaat- en Energieverkenning 2019

28-01-2020 | Rapport

In de Klimaat- en Energieverkenning 2019 zijn naast de CO2-emissieramingen ook emissieramingen van de overige broeikasgassen (OBKG) opgesteld. Het betreft emissies voor methaan (CH4), lachgas (N2O) en de gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s, PFK’s en SF6), ook wel F- gassen genoemd. Deze gassen worden geëmitteerd door meerdere sectoren zoals bijvoorbeeld de afvalsector, de industrie en de landbouw. Dit achtergrondrapport bevat een toelichting op de ramingen voor de overige broeikasgassen voor alle sectoren behalve de landbouw (veeteelt en akkerbouw).

Geen verschil in beleidsvarianten voor de overige broeikasgassen

De KEV 2019 bevat het beleid tot 1 mei 2019, dus bijvoorbeeld nog zonder het inmiddels vastgestelde Klimaatakkoord van 28 juni 2019. In de KEV zijn er twee beleidsvarianten, vastgesteld beleid, en vastgesteld en voorgenomen beleid. Voor de overige broeikasgassen (excl. landbouw) is er geen verschil tussen deze beide beleidsvarianten, aangezien op geen enkele emissiebron voorgenomen beleid van toepassing is. Daarom geeft dit document alleen een toelichting op de variant met het vastgestelde beleid.

Onzekerheidsanalyse

Net als voor CO2 zijn voor de overige broeikasgassen uit de overige sectoren voor diverse sectoren onzekerheden bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de onzekerheid met betrekking tot de economische ontwikkelingen en de effecten van beleidsmaatregelen.

Studie uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Planbureau van de Leefomgeving.