Postcoderoossubsidieregeling
Conceptadvies 2021

19-06-2020 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV zoals deze toegepast zouden kunnen worden in een nieuw vorm te geven Postcoderoossubsidieregeling (PCRS), voor toepassing vanaf het jaar 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL.

Achtergrond postcoderoossubsidieregeling

Vanuit energiecoöperaties is de wens geuit om de zogenoemde postcoderoosregeling aan te passen. In deze notitie wordt op verzoek van EZK uitwerking gegeven aan een variant, waarbij de geproduceerde elektriciteit middels een subsidiebedrag per kWh vergoed wordt, zonder korting op de energiebelasting. Dit wordt hier de postcoderoossubsidieregeling genoemd. Het advies wordt gegeven binnen door EZK bepaalde uitgangspunten. De adviesvraag en uitgangspunten staan integraal weergegeven in Bijlage 1 van de notitie.

Relatie met andere SDE++-categorieën

Deze notitie bevat het conceptadvies voor drie bronnen van hernieuwbare elektriciteit, waarbij de typische schaalgroottes gericht zijn op postcoderoosprojecten en daarmee kunnen afwijken van schaalgroottes in andere SDE++-categorieën voor waterkracht, wind- en zonne-energie:

· Waterkracht (referentievermogen 50 kW)
· Windenergie (referentievermogen 1 MW)
· Zon-PV (referentievermogen 100 kWp)

De in deze analyse gebruikte terminologie is analoog aan de regeling SDE++ en de adviesvraag omvat de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen en enkele aanvullende vragen.

Marktconsultatie

Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema. De marktconsultatie zal plaatsvinden in juli 2020. Reacties op het advies kunnen uiterlijk vrijdag 10 juli 2020 per e-mail aangeleverd worden via sde@pbl.nl. Er zal één digitale plenaire bijeenkomst plaatsvinden in deze consultatieperiode op woensdag 15 juli 2020 van 10:30 tot 12:30 uur. Deelnemers worden uitgenodigd op basis van de schriftelijk ingediende reacties.