Scoping lerende evaluatie klimaatbeleid
Leren van kansen en uitdagingen rondom de klimaatopgave

19-09-2022 | Rapport

PBL en VU Athena bereiden op verzoek van de ministeries van EZK, IenW, BZK, LNV en het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een lerende evaluatie van het klimaatbeleid (LE KB) voor. In deze notitie schetsen we de uitgangspunten, doelgroepen, thema’s en de werkwijze  van de lerende evaluatie (de ‘scope’). 

Uitgangspunt: transformerend vermogen van het klimaatbeleid

De LE KB evalueert de inrichting en het verloop van het klimaatbeleid vanuit het perspectief van transformerend vermogen. Met transformerend vermogen bedoelen we hier: het vermogen van de betrokken beleidsactoren, en van het geheel aan processen, structuren en regels waar zij mee te maken hebben, om fundamentele veranderingen door te voeren die nodig zijn voor het realiseren van klimaatneutraliteit.

Focus: leren van kansen en uitdagingen onderweg

In deze lerende evaluatie zetten we het handelen van beleidsbetrokkenen richting elkaar en het doel van klimaatneutraliteit centraal, en de kansen en uitdagingen die ze onderweg ervaren. Het zijn de beleidsbetrokkenen zelf die vaststellen, samen met de onderzoekers, waar de aandacht naar uitgaat  – hun ervaringen en zorgen – vormen daarbij het uitgangspunt. Ook bij het ontwikkelen van inzichten in hoe kansen benut en uitdagingen aangepakt kunnen worden, ligt het eigenaarschap bij de betrokkenen. De belangrijkste uitkomsten van de LE KB zijn inzichten en handelingsperspectief voor beleidsactoren in hoe zij het transformerend vermogen van het beleid kunnen versterken.