Systematiek klimaatopgave

Gebiedsgerichte vertaling van klimaatdoelen voor landbouw en landgebruik

De gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vergt een vertaalslag van nationale klimaatdoelen voor 2030 naar doelen op provinciaal of gebiedsniveau. Onderzocht is welke uitgangspunten en criteria kunnen worden gebruikt om voor de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik een passende verdeling over gebieden te maken.

Het ministerie van LNV heeft het PBL gevraagd om te adviseren over een systematiek waarmee voor landbouw en landgebruik een vertaalslag van nationale klimaatdoelen naar gebiedsspecifieke doelen kan worden gemaakt. Het PBL heeft dit verzoek opgepakt als een ‘kennis-aan-tafel’-vraag, en deze in korte tijd met beperkte inzet beantwoord. De rapportage vindt plaats in de vorm van een presentatie.

Het kabinet is bezig met de ontwikkeling van een gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied. Het kabinet heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, vanwege de grote verschillen tussen regio’s in aard van landbouw, landschap en natuur. Hierbij wordt per gebied bepaald wat de opgave is. De vraag van het ministerie van LNV is derhalve hoe het nationale doel voor klimaat voor landbouw (reductie van 5 megaton CO2-equivalenten in 2030) vertaald kan worden naar provincies en gebieden.

De veeteelt is een belangrijke bron van het broeikasgas methaan

Eventueel klimaatdoel per gebied kan worden gekoppeld aan de stikstofopgave

Uit de analyse van het PBL blijkt dat het logisch lijkt om een eventueel klimaatdoel per provincie of per gebied te koppelen aan de stikstofopgave voor dat gebied. Zowel de emissie van stikstof (ammoniak) als die van broeikasgassen is sterk gekoppeld aan de veehouderij, vooral aan de rundveehouderij en in mindere mate aan de varkenshouderij. Verkleining van de veestapel in een bepaald gebied zal derhalve zowel leiden tot vermindering van de stikstofuitstoot als die van broeikasgassen. Inzet van technische maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen (zoals luchtwassers) zal echter niet of nauwelijks leiden tot vermindering van broeikasgasemissies. Wanneer blijkt dat provincies veelal kiezen voor technische maatregelen voor aanpak van stikstof, dan zal dit weinig reductie van broeikasgasemissie zal opleveren. Het lijkt verstandig hiervoor scenario’s uit te werken.

Voor landgebruik zijn mogelijk wel gebiedsspecifieke doelen vast te stellen

Voor landgebruik (bodems, natuur, veengronden) geldt dat regionale doelen voor de beperking van broeikasgasemissies, of vergroting van de koolstofvastlegging, waarschijnlijk mogelijk zijn. Daar de situatie per gebied verschilt, zouden doelen vastgesteld kunnen worden na een analyse van de gebieden. Voor managementmaatregelen om emissies te verminderen (zoals gericht op veevoer en voeradditieven) lijkt een generieke aanpak logischer. Zodra de conceptplannen van provincies gereed zijn, kan een beeld worden gemaakt van de verwachte reductie van broeikasgasemissies.

Auteurs

PBL Auteurs
Henk Westhoek Gert Jan van den Born Jeannette Beck

Kenmerken

Publicatietitel
Systematiek klimaatopgave
Publicatiesubtitel
Gebiedsgerichte vertaling van klimaatdoelen voor landbouw en landgebruik
Publicatiedatum
28 april 2022
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
17
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4929