Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015

Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 beschrijft hoe de projecties daarin tot stand zijn gekomen van het energiegebruik en de emissies van verkeer en vervoer. Ook wordt beschreven hoe de effecten zijn bepaald van maatregelen en acties uit het Energieakkoord op het energiegebruik. De NEV2015 schetst een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding in de periode van 2000 tot 2030. Het gaat daarbij om vraag en aanbod van energie en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen die voortvloeit uit het gebruik van energie in verschillende sectoren (waar verkeer en vervoer er één van is).

Energiegebruik van verkeer en vervoer daalt licht tot 2030

Het energiegebruik van het binnenlandse verkeer en vervoer stabiliseert tot 2020 bij huidig beleid. De verwachte groei van de verkeersvolumes wordt gecompenseerd door een lichte verbetering van de (brandstof)efficiëntie, met name van het personenautopark. Na 2020 is de efficiëntieverbetering iets groter dan de groei van de verkeersvolumes waardoor het energiegebruik licht afneemt tussen 2020 en 2030.

Daling van luchtverontreinigende emissies zwakt af

De binnenlandse CO2-uitstoot door verkeer en vervoer daalt licht tot 2020 door de toenemende inzet van biobrandstoffen. De emissies van luchtverontreinigende stoffen als stikstofoxiden en fijn stof dalen relatief snel tot 2020 door de introductie van schonere voer- en vaartuigen. Ook ná 2020 is nog sprake van een daling, maar het tempo neemt steeds verder af.
 

Auteurs

Gerben Geilenkirchen, Harm ten Broeke en Anco Hoen

Kenmerken

Publicatietitel
Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015
Publicatiedatum
28 april 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2377