Visie op duurzame verstedelijking gevraagd

Veel regio’s in Nederland kampen met een grote verstedelijkingsdruk, vooral door de grote woningbouwopgave. Dat er snel veel woningen nodig zijn is helder. De opgave is echter breder. Een goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke regio vergt naast wonen ook aandacht voor werken, recreatie, bereikbaarheid, energiebesparing en -opwekking, klimaatadaptatie, natuur en landschap. In dit artikel dat oorspronkelijk verscheen in het tijdschrift Ruimte+Wonen (R+W), pleiten we ervoor om de woningbouwopgave te beschouwen als onderdeel van een bredere visie op verstedelijking. Ter illustratie werken we drie uiteenlopende verstedelijkingsvarianten uit met behulp van modelsimulaties.

De keuzes blijken ertoe doen, bijvoorbeeld wat betreft groen in de woonomgeving en de bereikbaarheid van werklocaties.
In alle varianten blijkt het mogelijk te zijn om voldoende woningen te bouwen zonder bestaand stedelijk groen aan te tasten. Wel neemt bij binnenstedelijk bouwen en bij verdichting rondom OV-locaties de gemiddelde nabijheid van groen af, doordat nieuwe woningen relatief ver van het bestaande groen worden gebouwd. Uitbreiding buiten de bestaande stad biedt meer mogelijkheden om parken en parken en plantsoenen in de wijk aan te leggen.
De bereikbaarheid van banen is juist het meest gebaat bij binnenstedelijk bouwen en verdichting bij OV. Dat geldt zelfs voor de bereikbaarheid per auto: de reistijdwinst door de grotere nabijheid van banen en woningen in deze varianten is genoeg om te compenseren voor de lagere snelheid van auto’s in de stad.

Wonen is naast een sectoraal ook een ruimtelijk vraagstuk. Daarom pleiten we ervoor in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een integrale verstedelijkingsstrategie op de kaart te zetten. Alleen door in de komende periode in de concrete uitwerking van verstedelijkingsvisies te werken aan samenhang tussen wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, natuur en landschap, kunnen stedelijke regio’s worden ontwikkeld die goed functioneren, aantrekkelijk zijn én op lange termijn toekomstbestendig blijken.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Ritsema van Eck David Hamers Bart Rijken Rienk Kuiper

Kenmerken

Publicatietitel
Visie op duurzame verstedelijking gevraagd
Publicatiedatum
15 Juli 2021
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
40-49
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Ruimte en Wonen
Uitgave
2021, aflevering 2
Productnummer
4691