Voorlopige correctiebedragen 2024
ten behoeve van de subsidieregelingen SDE++ en SCE

31-10-2023 | Rapport

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2024. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO.

De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds.

In de notitie is een overzicht te vinden van de berekende correctiebedragen voor elektriciteits-, gas- en warmtetechnieken en andere technieken ter vermindering van broeikasgassen. Daarnaast is de ontwikkeling van de belangrijkste parameters waarmee de correctiebedragen bepaald worden terug te vinden. De notitie is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat