Voorlopige correctiebedragen 2024

ten behoeve van de subsidieregelingen SDE++ en SCE

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2024. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO.

De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds.

In de notitie is een overzicht te vinden van de berekende correctiebedragen voor elektriciteits-, gas- en warmtetechnieken en andere technieken ter vermindering van broeikasgassen. Daarnaast is de ontwikkeling van de belangrijkste parameters waarmee de correctiebedragen bepaald worden terug te vinden. De notitie is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Addendum op definitieve correctiebedragen 2021, definitieve correctiebedragen 2022 en voorlopige correctiebedragen 2024


In de jaren 2008, 2009 en 2010 konden consumenten een SDE-subsidie aanvragen voor zonnepanelen. De hoogte van de SDE-subsidie wordt ieder jaar opnieuw berekend, als verschil tussen de verwachte aankoopprijs destijds en de werkelijke gemiddelde elektriciteitsprijs voor consumenten in het afgelopen jaar. In het addendum geeft het PBL de overweging mee aan EZK om de berekeningswijze voor de SDE-correctiebedragen voor kleine pv-systemen tot een maximum van 15 kWp te herzien, vanwege nieuwe statistische informatie die beschikbaar gekomen is.

Dit addendum is toegevoegd 21 december 2023

Auteurs

PBL Auteurs
Mike Muller Chris Henriquez

Kenmerken

Publicatietitel
Voorlopige correctiebedragen 2024
Publicatiesubtitel
ten behoeve van de subsidieregelingen SDE++ en SCE
Publicatiedatum
31 oktober 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
114
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5036