Werkprogramma Monitoring en Sturing CE 2023-2024

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Om deze doelen te halen is kennis over de ontwikkeling van de circulaire economie van belang. Het PBL werkt samen met andere kennisinstellingen om deze kennis te ontwikkelen. Het Werkprogramma Monitoring en sturing circulaire economie 2023-2024 geeft aan welke onderzoeken er in deze periode worden uitgevoerd.

Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire economie. Om de koers naar 2050 te kunnen monitoren en evalueren, werkt het PBL samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht. Daarvoor is een gezamenlijk werkprogramma opgesteld, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De resultaten van de onderzoeken in dit werkprogramma vormen de basis voor de tweejaarlijkse onafhankelijke rapportage over de stand van de transitie naar een circulaire economie, de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), waarvan de tweede begin 2023 is verschenen.
Het werkprogramma 2023-2024 is een vervolg op de werkprogramma’s Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 - 2022 en geeft weer welke onderzoeken en projecten in deze twee jaar worden uitgevoerd. De resultaten zullen worden gebruikt in de Integrale Circulaire Economie Rapportage die in 2025 zal verschijnen.

Het werkprogramma Monitoring en Sturing CE is vanaf 2023 in ruimere mate georganiseerd langs de lijn van productgroepen met als doel om meer (be)grip te krijgen waar kansen liggen om de transitie naar een circulaire economie in de diverse ketens te versnellen. Voor de productgroepen woningen, verpakkingen en hernieuwbare energietechnologie wordt in de gehele productie- en consumptieketen gekeken naar de voortgang van de transitie naar een circulaire economie, alsmede naar de belemmeringen en kansen die er zijn om deze te versnellen. Deze drie productgroepen zijn gekozen omdat ze een substantieel aandeel hebben in de totale stroom van grondstoffen, materialen en producten die geïmporteerd en gewonnen worden, om vervolgens te worden geconsumeerd en afgedankt. Bovendien hebben de productie-consumptieketens van deze drie geselecteerde productgroepen een meer dan gemiddelde impact op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of milieuvervuiling.

Auteurs

PBL Auteurs
Anne Gerdien Prins

Kenmerken

Publicatietitel
Werkprogramma Monitoring en Sturing CE 2023-2024
Publicatiedatum
21 maart 2023
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
18
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5190