Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2021

09-03-2021 | Rapport

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire economie.

Om de koers naar 2050 te kunnen monitoren en evalueren werkt het PBL sinds 2019 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht aan het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Hiertoe is een gezamenlijk werkprogramma opgesteld, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De resultaten van dit werkprogramma vormen de basis voor de tweejaarlijkse onafhankelijke rapportage over de stand van de transitie naar een circulaire economie, de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). De eerste ICER is op 21 januari 2021 verschenen.
Het werkprogramma 2021 is een vervolg op de werkprogramma’s Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 -2020 en geeft weer welke onderzoeken en projecten in 2021 worden uitgevoerd. Deze onderzoeken dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de monitoringssystematiek, die de transitie naar en effecten van een circulaire economie in beeld brengt. Daarnaast genereert het de benodigde kennis voor de ICER 2023. Ook geeft het werkprogramma 2021 een doorkijk naar de projecten die voor 2022 en volgende jaren staan geprogrammeerd.