Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2022

26-04-2022 | Publicatie

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Om deze doelen te halen is kennis over de ontwikkeling van de circulaire economie van belang. Het PBL werkt samen met andere kennisinstellingen om deze kennis te ontwikkelen.. Het Werkprogramma Monitoring en sturing circulaire economie 2022 geeft aan welke onderzoeken er in 2022 worden uitgevoerd.

Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire economie. Om de koers naar 2050 te kunnen monitoren en evalueren, werkt het PBL samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht. Daarvoor is een gezamenlijk werkprogramma opgesteld, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De resultaten van de onderzoeken in dit werkprogramma vormen de basis voor de tweejaarlijkse onafhankelijke rapportage over de stand van de transitie naar een circulaire economie, de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), waarvan de eerste begin 2021 is verschenen.
Het werkprogramma 2022 is een vervolg op de werkprogramma’s Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 - 2021 en geeft weer welke onderzoeken en projecten in 2022 worden uitgevoerd. Deze onderzoeken dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de monitoringssystematiek, die de transitie naar en effecten van een circulaire economie in beeld brengt. Daarnaast genereert het de benodigde kennis voor de ICER 2023 en 2025. Ook geeft het werkprogramma 2022 aan welk onderzoek nodig is in de komende jaren.