Leren voor vitaal platteland

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan een economisch vitaal, duurzaam en leefbaar platteland met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Om gedurende het programma te leren en te reflecteren op hoe het programma bijdraagt aan de ambitie ‘naar een vitaal platteland’ voeren het PBL en het VU Athena Instituut - op verzoek - een  lerende evaluatie uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Op deze website verzamelen we alle kennis die uit de lerende evaluatie voortkomt.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) heeft de ambitie het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen als één overheid te laten werken voor een ‘economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland’. Dit doet het programma door 15 gebieden te ondersteunen in hun zoektocht bij de realisatie van hun ambities voor het gebied.

De opgaven waar deze gebieden voor staan -  op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit, energie en leefbaarheid - vragen om een samenhangende benadering waarin bestuurslagen samenwerken met elkaar en met andere maatschappelijke partijen.

Doel lerende evaluatie

Het doel van de lerende evaluatie is om samen met betrokken partijen uit regio’s en het programma te leren over de wijze waarop de ambitie van het IBP VP in de praktijk vorm krijgt.

De lerende evaluatie wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

De bevindingen van de lerende evaluatie zijn op 24 maart 2021 gepresenteerd, de eindrapportage is 15 april 2021 gepubliceerd en hier te lezen ‘Lerende evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Samenwerken aan een vitaal landelijk gebied’.