Bedrijven hard nodig voor doelen biodiversiteit

Zowel de biodiversiteit als de diensten die mensen aan natuur ontlenen gaan wereldwijd achteruit. De meeste doelen van de VN-Biodiversiteitsconventie (CBD) worden niet gehaald, en als de huidige trends aanhouden zal de biodiversiteit blijven afnemen. De komende tijd wordt er onderhandeld over nieuwe afspraken die verlies van biodiversiteit moeten stoppen en natuurherstel bevorderen. De daarvoor benodigde omslag vereist de betrokkenheid van de hele samenleving, wat ook betekent dat er een cruciale rol is weggelegd voor het bedrijfsleven en de financiële sector. In deze policy brief over Business and biodiversity beschrijven PBL en RSM (Rotterdam School of Management) wat bedrijven doen en kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het herstel van natuur, en wat hun motieven daarvoor zijn.

Daarnaast biedt de policy brief inzicht in het benodigde overheidsbeleid om het bedrijfsleven te mobiliseren om bij te dragen aan het stoppen van verder biodiversiteitsverlies en aan duurzaam gebruik van ecosystemen.

Transformatie in samenleving en economie nodig

In 2019 heeft het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) geconcludeerd dat de doelen voor biodiversiteit alleen gehaald kunnen worden door een transformatie in de samenleving en economie, waarvoor fundamentele veranderingen in productie en consumptie nodig zijn. Het Kabinet erkent deze oproep, en voert beleid voor duurzaam en natuurinclusief ondernemen.

Ook de recent verschenen Europese biodiversiteitstrategie roept op om deze omslag te realiseren. Op dit moment onderhandelen 195 landen over zowel de doelen van het VN-Biodiversiteitsverdrag voor de periode tot 2030-2050, als de versterking van de bijbehorende implementatiemechanismen. Binnen de CBD is er behoefte aan inzichten hoe maatschappelijke partijen te betrekken bij het realiseren van de doelen.

Bedrijven en financiële instellingen zijn al op allerlei manieren bezig om biodiversiteit een betere plek te geven in hun bedrijfsmodellen. Eind juni is een eerste verkenning gepubliceerd over de gevolgen van biodiversiteitsverlies voor de Nederlandse financiële sector.

Gericht overheidsbeleid nodig

Om de benodigde fundamentele veranderingen teweeg te brengen is gericht overheidsbeleid nodig, waarin een breed spectrum aan bedrijven en financiële instellingen - zowel koplopers, volgers als achterblijvers – wordt gemobiliseerd.  Dat vergt verschillende benaderingen en inzet van specifieke instrumenten die aansluiten op de motieven om duurzamer en natuurinclusief te gaan ondernemen. Daarbij kan je denken aan verplichte transparantie over duurzaamheidsonderwerpen, waarover het PBL al eerder een studie heeft gepubliceerd.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Natuur, landschap en biodiversiteit

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten.

Meer over natuur, landschap en biodiversiteit