Werkprogramma sturing en monitoring circulaire economie

Het PBL monitort samen met zeven andere kennisinstellingen de transitie naar een volledig circulaire economie (CE) in 2050 en de voortgang naar het tussendoel van een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Ieder jaar brengen deze instituten meerdere rapporten uit, waaronder een tweejaarlijkse CE Rapportage, met als doel om de voortgang van de transitie te monitoren, het circulaire economiebeleid te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is om het beleid vorm te geven of bij te sturen.

Het PBL werkt hierin samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO.nl, Rijkswaterstaat , Universiteit Utrecht en TNO, die ieder hun eigen specifieke kennis inbrengen en hierover in verschillende samenstellingen rapporteren. Alle resultaten binnen deze samenwerking worden bijgehouden op deze pagina. Meer informatie over de verschillende instituten vindt u hier.

De uitgangspunten van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 – 2023 zijn vastgesteld in het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019 . In dit werkprogramma ontwikkelt het consortium onder regie van het PBL een monitoringssystematiek en gebruikt deze om zowel de transitie naar als de effecten van een circulaire economie in beeld te brengen. Ook is er specifieke aandacht voor het beleid van verschillende overheidslagen en inspanningen van maatschappelijke partijen om de circulaire economie dichterbij te brengen. Daarnaast ontwikkelt het PBL samen met deze partijen rekenmodellen waarmee mogelijke paden naar de circulaire economiedoelen zijn te analyseren en het effect van verschillende beleidskeuzes kunnen worden geanalyseerd.

Het werkprogramma 2019-2023 is opgedeeld in vijf ‘werkpakketten’: Rapportages, Transitiemonitoring, Grondstoffen en Effectmonitoring, Scenarioanalyse en modellering en Evaluatie van beleid en maatregelen van bedrijven. Meer informatie over de verschillende werkpakketten vindt u hier.