Publicaties

Het werkprogramma is opgedeeld in een aantal werkpakketten en richt zich op verschillende aspecten van een circulaire economie, waaronder beleid, effecten, interactie met andere domeinen, methodes en maatschappelijke actoren. Op deze pagina vindt u links naar de rapportages per werkpakket en per sector/thema die tot nog toe vanuit het werkprogramma zijn gepubliceerd.

Werkpakket 1 –  Voortgangsrapportages

Binnen dit werkpakket wordt periodiek (tweejaarlijks) een onafhankelijke rapportage opgesteld die zicht geeft op de actuele stand van zaken en de voortgang naar een Circulaire Economie. De inhoud is gebaseerd op de resultaten van de projecten in de andere werkpakketten. De eerste integrale CE Rapportage zal verschijnen begin 2021. In de jaren dat er geen integrale CE rapportage verschijnt zal er een tussenrapportage verschijnen die de stand van zaken van de kennis voor monitoring en sturing en de opgehaalde monitoringsresultaten gebundeld rapporteert.

Werkpakket 2 –Transitiemonitoring

In dit werkpakket vindt de monitoring van de transitiedynamiek plaats alsook onderzoek om dit type analyse en monitoring te versterken. Aan de hand van de monitoringsgegevens wordt geanalyseerd - op basis van huidige kennis over transitieprocessen - hoe de transitie naar een circulaire economie verloopt en welke belemmeringen er zijn. Hiervoor wordt ingezoomd op relevante domeinen, zoals de bouw en de maakindustrie. Daarnaast wordt geëvalueerd in welke mate het ingezette beleid bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Ook wordt in dit werkpakket het theoretisch raamwerk voor het monitoren van transities verder ontwikkeld.

Werkpakket 3 – Grondstoffen en effectmonitoring

In dit werkpakket vindt de monitoring plaats van de effecten van de Circulaire Economie op grondstof- en materiaalstromen. Deze monitoring heeft als doel de effecten zowel op kwantiteit (hoeveelheden ingezette primaire, secundaire grondstoffen, gerecyclede materialen, voorraden etc.) als op kwaliteit (zoals de mogelijke toepassingen van secundaire grondstof of de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen) in beeld te brengen. Daarnaast worden in dit werkpakket de effecten van het grondstofgebruik op milieudruk en leveringszekerheid geanalyseerd. Doel is om deze informatie op de lange termijn via het Grondstoffen Informatiesysteem te ontsluiten, waarmee consistentie en harmonisering geborgd wordt.

Werkpakket 4 – Scenarioanalyse en modellering

Op dit moment zijn er geen modellen die de essentiële aspecten van een circulaire economie, zoals hergebruik van producten en gebruik van secundair materiaal,  meenemen. Modelontwikkeling is dus nodig om beleidsopties voor een circulaire economie goed te kunnen analyseren. Daarom werkt het consortium aan modellering en scenarioanalyses om meer zicht te krijgen op de verwachte trends van relevante grondstofstromen in de komende decennia en mogelijke effecten van beleidsopties.

Werkpakket 5 – Evaluatie van beleid en maatregelen bedrijven

Het werkpakket beleidsevaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van sturing naar een circulaire economie. Het focust daarbij onder andere op instrumenten waarvan veel effecten worden verwacht, veel kosten mee zijn gemoeid, of waarvoor veel inspanning nodig is.