Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde instrumenten en maatregelen voor de sector gebouwde omgeving en voor warmtebedrijven om hun emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Het achtergronddocument gaat in op de methodiek, de gehanteerde achterliggende gegevens, aannames en kengetallen voor de effectanalyse. De onderbouwing van de kosten van maatregelen komt uitgebreid aan de orde. Ook geeft het document toelichting op de effecten van afspraken in het akkoord om de productie van warmte te verduurzamen.

Dit achtergronddocument biedt verdieping aan de tekst in hoofdstuk 7 ‘Gebouwde omgeving’ van het PBL-rapport ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’. In aanvulling daarop beschrijft het document – op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – de effecten van een variant waarin het Sociaal Huurakkoord 2018 niet is meegenomen.

Auteurs

Nico Hoogervorst (PBL) en Marijke Menkveld en Casper Tigchelaar (ECN part of TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving
Publicatiedatum
19 april 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3711