Effecten ontwerp Klimaatakkoord

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het ontwerp Klimaatakkoord op de emissie van broeikasgassen en de nationale kosten.

Achtergronddocumenten Effecten Ontwerp Klimaatakkoord

Daarnaast beschouwt het PBL de vraag of het pakket met voorstellen in het OKA leidt tot een samenhangend transitiebeleid. Ook komen in beperkte mate ruimtelijke consequenties en de betekenis van het OKA voor de arbeidsmarkt aan de orde.

Keuze in voorgestelde beleidsinstrumenten bepalend

Het PBL constateert dat de vormgeving van veel voorstellen in het OKA is nog niet volledig duidelijk is. Er moeten voor verschillende aspecten nog (politieke) keuzes worden gemaakt, die het effect in belangrijke mate zullen bepalen. Ook de gedragsreactie van burgers en bedrijven op de voorstellen is onzeker. Het PBL heeft de mogelijke emissie-effecten daarom in bandbreedten weergegeven, die een minimaal en een maximaal mogelijk effect weergeven bij inachtneming van deze onzekerheden. Het pakket aan voorstellen bevat een aantal grote bouwstenen waarmee in verschillende sectoren een nieuwe en belangrijke stap in de energietransitie gezet kan worden.

Doel 48,7 megaton valt binnen bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald

Het PBL concludeert dat de voorstellen in het ontwerp-Klimaatakkoord een afname van de uitstoot van broeikasgassen kunnen bewerkstelligen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten in 2030. Om 49% reductie te bereiken is ten opzichte van de verwachting bij het reeds vastgestelde en voorgenomen beleid 48,7 megaton reductie nodig. Deze opgave valt weliswaar net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Naast de (politieke) keuzes voor een maximaal effectieve uitwerking die daarbij voor alle instrumenten nodig is, veronderstelt dat een stapeling van verschillende meevallers in het gedrag van actoren in reactie op het beleid waarop niet a priori gerekend kan worden.

De nationale kosten van de voorstellen bedragen circa 1,6 tot 1,9 miljard euro in 2030

De nationale kosten van deze voorstellen bedragen circa 1,6 – 1,9 miljard euro in 2030 en vallen daarmee lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018. Het precieze bedrag is echter erg afhankelijk van prijs- en kostenontwikkelingen.

Auteurs

Projectleiding: Michiel Hekkenberg en Robert Koelemeijer

Kenmerken

Publicatietitel
Effecten ontwerp-Klimaatakkoord
Publicatiedatum
13 maart 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3619