Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

16-04-2019 | Rapport

Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde instrumenten en maatregelen voor de sector landbouw en landgebruik om de broeikasgassen uit die sector terug te dringen. In de voorstellen en het achtergronddocument wordt daarbij onderscheid gemaakt in de veehouderij, het landgebruik en de glastuinbouw.

Het achtergronddocument gaat in op de methodiek, de gehanteerde achterliggende gegevens, aannames en kengetallen voor de effectanalyse alsook de onderbouwing voor de bandbreedte van de geraamde emissiereductie. Het achtergronddocument moet niet zozeer als een zelfstandig leesbaar rapport worden gezien, maar als een naslagwerk bij hoofdstuk 9 ‘Landbouw en Landgebruik’ van het PBL-rapport ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’.