Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit

Dit rapport beschrijft de achtergronden van de methodiek bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector mobiliteit (exclusief internationale luchtvaart en zeescheepvaart). De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde instrumenten en maatregelen voor de sector mobiliteit om de emissie van broeikasgassen uit die sector terug te dringen.

Het achtergronddocument gaat in op de methodiek, de gehanteerde achterliggende gegevens, aannames en kengetallen voor de effectanalyse alsook de onderbouwing voor de bandbreedte(s) van de geraamde emissiereductie(s). Het achtergronddocument is een toelichting bij hoofdstuk 8 'Mobiliteit' van het PBL-rapport 'Effecten ontwerp klimaatakkoord' en beschrijft welke beleidsvarianten zijn doorgerekend met de bijbehorende onzekerheid.

Auteurs

Hans Nijland, Gerben Geilenkirchen, Hans Hilbers, Jordy van Meerkerk, Michel Traa

Kenmerken

Publicatietitel
Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit
Publicatiedatum
5 juni 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3703