Analyse van de milieu- en natuureffecten van het regeerakkoord

09-11-2012 | Publicatie

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu heeft het PBL de effecten van het Regeerakkoord VVD-PvdA geanalyseerd. De analyse is partieel, voorlopig en indicatief van aard. Deze analyse bouwt voort op de analyse van de verkiezingsprogramma’s in Keuzes in Kaart (CPB/PBL, 2012) en hanteert hetzelfde basispad. Hiermee wordt ook de consistentie gewaarborgd met de uitgangspunten voor de analyse van de budgettaire en financiële effecten van het regeerakkoord (CPB, 2012). Doordat in het Begrotingsakkoord 2013 een aantal beleidsvoorstellen zijn opgenomen die feitelijk nooit geëffectueerd zijn, heeft het basispad een sterk ‘what if?’ karakter en weerspiegelt het – anders dan gebruikelijk – niet de situatie bij ‘ongewijzigd beleid’.

Het Regeerakkoord VVD-PvdA koppelt de transitie naar een duurzame economie en groene groei aan het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. De rol van de rijksoverheid wordt in het regeerakkoord met name ingevuld als kaderstellend en faciliterend.

De PBL-notitie analyseert de effecten van het regeringsakkoord voor de thema´s Energie & Klimaat, Natuur, Verkeer & Vervoer en Groene groei.