Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit achtergrondrapport biedt een onderbouwing bij dit hoofdstuk en bevat een analyse van het sturingsvraagstuk van de Meststoffenwet.

Knelpunten en kansen in de praktijk

In dit achtergrondrapport analyseert het PBL de manier waarop de Meststoffenwet stuurt in de richting van de gewenste doelen.

De focus van de analyse ligt bij knelpunten en kansen in de uitvoering van de gebruiksnormen en middelvoorschriften voor bemesting, de mestverwerking en het voerspoor. Vervolgens identificeert het PBL mogelijke handelingsperspectieven om de doeltreffendheid van de Meststoffenwet te vergroten.

Opties voor meer doeltreffendheid

Een mogelijk handelingsperspectief voor de overheid om meer doeltreffendheid van de Meststoffenwet te bereiken is actiever te communiceren met ondernemers en hun netwerken over de gebruiksnormen en middelvoorschriften voor bemesting.

Het stimuleren van groepsgewijs bedrijfsspecifiek leren vormt een perspectief om efficiënt nutriëntengebruik te verfijnen.

Meer samenwerking tussen ondernemers in de mestverwerkingsketen kan innovatie bevorderen, helpen om afzetmarkten concreter in kaart te brengen en om de continuïteit van die afzet beter te borgen. De overheid kan een stimulerende rol spelen om deze samenwerking tot stand te laten komen.

Auteurs

Roos den Uyl

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet
Publicatiedatum
16 november 2017
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2175