Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2022

Het rapport Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland  geeft jaarlijks de concentraties in de buitenlucht van onder andere stikstofdioxide en fijnstof in Nederland op kaarten weer. Ook wordt op kaarten aangegeven in welke mate stikstof op de bodem neerslaat. Dit rapport schetst de situatie in 2021. Daarnaast bevat het ramingen voor de concentraties en deposities van deze stoffen in 2025 en 2030.

Toepassing kaarten

Het RIVM maakt jaarlijks overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en de stikstofdepositie in Nederland. Het PBL levert hiervoor de ramingen van de toekomstige emissies van deze stoffen. Deze ramingen komen uit de Klimaat- en Energieverkenning. De huidige kaarten zijn gebaseerd op de ramingen uit de KEV 2020. De kaarten worden gebruikt voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De depositiekaarten worden gebruikt voor de monitoring van het stikstofbeleid. Eind 2022 presenteert het PBL nieuwe ramingen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de KEV 2022. Deze ramingen zullen worden gebruikt voor de kaarten van volgend jaar.

Ontwikkeling concentraties

De gemeten concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht was in 2021 een paar procent  lager dan in 2020 en 2019. In deze jaren was er minder wegverkeer door coronamaatregelen. Ook neemt elk jaar het aantal schonere auto’s toe. De concentraties stikstofdioxiden zullen naar verwachting in 2030 ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018.

De concentraties fijnstof waren in 2021 ongeveer hetzelfde als in 2020 maar veel lager (10 tot 15 procent) dan in 2019. Deze concentraties zullen naar verwachting in 2030 ongeveer 17 procent (PM10) en 30 procent (PM2,5) lager zijn dan in 2018.
De gemiddelde stikstofdepositie was in 2021 rond de drie procent hoger dan in 2020. Dit is een relatief klein verschil. In eerdere jaren waren de verschillen groter als gevolg van specifieke weersomstandigheden.

Auteurs

PBL Auteurs
Gerben Geilenkirchen
Overige auteurs
R. Hoogerbrugge (RIVM)
S. Hazelhorst (RIVM)
H.A. den Hollander (RIVM)
M. Huitema (RIVM)
W. Marra (RIVM)
K. Siteur (RIVM)
W.J. de Vries (RIVM)
R.J. Wichink Kruit (RIVM)

Kenmerken

Publicatietitel
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2022
Publicatiedatum
6 oktober 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
92
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4990