Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen

Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020

Deze publicatie geeft een beeld van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de emissies voor luchtverontreinigende stoffen en geeft een overzicht van het verwachte bereik van de EU-emissiedoelen. Dit rapport is een nevenpublicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV).

Overzicht van toekomstige ontwikkeling in emissies tot 2030

Deze publicatie geeft een beeld van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de emissies voor stikstofoxiden, ammoniak, fijnstof, zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige organische stoffen. In de gepresenteerde ramingen voor emissies voor 2030 is het beleid meegenomen - zowel vastgesteld als voorgenomen beleid - dat op 1 mei 2020 officieel bekendgemaakt is én voldoende concreet is uitgewerkt.

Doelen binnen bereik, alleen doelbereik ammoniak in 2030 is nog onzeker

De emissies van alle luchtverontreinigende stoffen zijn gedaald tussen 2005 en 2018. Tot 2030 zal de uitstoot van alle stoffen verder dalen, maar het tempo daarvan neemt aanzienlijk af. In de EU zijn emissiedoelen afgesproken die gelden vanaf 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. Naar verwachting worden nagenoeg alle EU emissiedoelen gehaald. Voor ammoniak is het doelbereik voor 2030 nog onzeker; de geraamde emissie in 2030 ligt rond het doel voor dat jaar.

Emissie-effecten van COVID-19 treden vooral op bij mobiliteit en industrie

De COVID 19-pandemie maakt 2020 een bijzonder jaar in deze raming. Aan de hand van twee scenario’s brengt het rapport het mogelijke effect van COVID-19 op de emissies in 2020 in beeld. Relevante emissie-effecten van COVID-19 treden vooral op bij de mobiliteit en de industrie. De geraamde daling tussen 2018 en 2020 wordt, naast de COVID-19-effecten, ook verklaard door de jaarlijkse effecten van bestaand emissiebeleid.

De publicatie voor luchtverontreinigende stoffen is een samenwerking van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO. Wageningen University & Research (WUR) heeft de emissieraming voor de sector landbouw (vee- en grondgebruik) uitgevoerd.

Auteurs

PBL Auteurs
Winand Smeets
Overige auteurs
TNO
RIVM

Kenmerken

Publicatietitel
Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen. Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020
Publicatiesubtitel
Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020
Publicatiedatum
30 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
106
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4211