Klimaat- en Energieverkenning 2020

30-10-2020 | Rapport

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan.

Ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland

De KEV 2020 geeft daarom inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot en met 2030. De uitstoot laat een daling zien, maar niet voldoende om de doelstelling van 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen.

Verder schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik.

De KEV legt ook de verbanden tussen autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het buitenland en Nederland.

Extra aandacht voor 2020 in verband met Urgenda-doelstelling

In de KEV 2020 is extra aandacht besteed aan de uitstoot van broeikasgassen in 2020 omdat dit een speciaal jaar is vanwege de COVID-19 pandemie én vanwege de uitspraak in de Urgenda-rechtzaak dat Nederland zijn broeikasgasemissies met 25% moet reduceren ten opzichte van 1990. Het is op dit moment nog onzeker of de Urgenda-doelstelling wordt gehaald.

De KEV vervult ook een rol in de diverse rapportageverplichtingen van Nederland rond de energiehuishouding en broeikasgasemissies.

2020, een bijzonder jaar voor Nederlandse uitstoot broeikasgassen
Hoeveel broeikasgassen stoten we over de grens uit?
Haalt Nederland zijn klimaatdoelen in 2030?
De KEV 2020 geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen.
In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 is beschreven hoe de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland tot en met 2030 verloopt.
De berekening van de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en de hoeveelheid energiebesparing voor de periode 2020-2030 kwam tot stand in 270 dagen met behulp van 70 medewerkers. Diverse modellen zijn gebruikt voor de berekeningen,
Een kijkje in de keuken: hoe kwam de Klimaat- en Energieverkenning 2020 tot stand?

De KEV is tot stand gebracht door het PBL (coördinatie), in nauwe samenwerking met het CBS, TNO EnergieTransitie en RIVM, en met bijdragen van RVO.nl.