Ontwikkelingen in de energierekening tot en met 2030
Achtergrondrapport bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021

28-10-2021 | Rapport

 In de Klimaat- en Energieverkenning 2021 (KEV) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de energiehuishouding van Nederland. In dit achtergrondrapport wordt ingegaan op de vertaling van de ontwikkelingen in de KEV 2021 naar de ontwikkelingen in de energierekening van huishoudens.

Focus op langetermijnontwikkelingen

Veranderingen in de energierekening hebben daarmee invloed op een groot aantal huishoudens en dit maakt dat ontwikkelingen in de energierekening altijd op de voet gevolgd worden. Er is momenteel veel aandacht voor de invloeden van de stijgende gasprijs op de energierekening van huishoudens. In dit achtergrondrapport wordt kort ingegaan op de potentiële invloed van deze kortetermijnontwikkelingen, maar de focus van het rapport ligt op de langetermijnontwikkelingen in de energierekening richting 2030.

Onzekerheid bij ontwikkeling gas- en elektriciteitsprijzen

De ontwikkeling van de gas-en elektriciteitsprijzen tot 2030 is zeer onzeker. Om een beeld te geven van deze onzekerheid worden de toekomstige ontwikkelingen daarom in het rapport weergeven met een bandbreedte. Naast de onzekerheid over de ontwikkeling van gas- en elektriciteitsprijzen zal er in 2030 meer variatie zijn in de gemiddelde energierekening. Dit komt vooral doordat andere vormen van warmtevoorziening een grotere rol gaan spelen dan gas, zoals bijvoorbeeld warmtenetten en elektrische warmtepompen. Het rapport gaat ook in op wat deze verschillen betekenen voor de energierekening van huishoudens.